Aydınlatma Metni

Sainte Pulcherie Mezunları Öğretim Eğitim ve Sağlık Vakfı İlköğretim Okulu İktisadi İşletmesi – Yeni Nesil Okulları 2000 (“Yeni Nesil Okulları” veya “Okulumuz”) olarak siz ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”), ikincil düzenlemeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararlarına (hep birlikte “KVK mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

İşbu Ziyaretçilere Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), Okulumuzun siz ziyaretçilerimize yönelik olarak gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla KVK mevzuatından kaynaklanan aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

  1. Okulumuz Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz

Okulumuz tarafından, kimlik bilgileriniz (isim-soy isim, TCKN) ve işlem güvenliği bilgileriniz (MAC numarası, IP adres bilgileri, internet kullanımı başlangıç ve bitiş zamanına ilişkin bilgiler, CCTV kapalı devre kamera sistemi vasıtasıyla alınan görüntü kayıtları) KVK mevzuatına uygun olarak işlenmektedir.

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Yöntemleri

Okulumuz, yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi, 5651 sayılı Kanun kapsamında internet kullanımına ilişkin hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, giriş ve çıkışlarında kontrol ve güvenliğin sağlanması, ziyaretçilerin tesislere girişlerine ilişkin tedbirlerin alınması amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle KVK mevzuatına uygun olarak işlemektedir.

Okulumuz, kişisel verilerinizi yukarıdaki amaçlar haricinde, açık rızanızı almadan işlemeyeceğini taahhüt eder.

  1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Yukarıda anılan işleme süreçleri kapsamında, elektronik veya fiziki yollarla elde edilen kişisel verileriniz Okulumuzun hukuki yükümlülüklerine yerine getirebilmesi, söz konusu işleme faaliyetlerinin kanunlarda öngörülmesi ve güvenliği sağlayabilmesine yönelik meşru menfaatleri doğrultusunda işlenmektedir.

  1. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

4.1       Yurtiçi Aktarım

Yukarıda sayılan kişisel verilerinizi güvenlik kapsamında hizmet alınan tedarikçiler ve gerekmesi halinde hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kolluk kuvvetleri ve jandarma ile KVK mevzuatına uygun olarak paylaşmaktayız.

Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler, Yeni Nesil Okulları ile yaptıkları sözleşmeler kapsamında, KVK mevzuatında aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak, kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla yükümlü olup, üçüncü kişiler söz konusu veri işleme faaliyetleri kapsamında Yeni Nesil Okullarının denetimindedir.

4.2       Yurt dışı Aktarım

Yukarıda anılan kişisel verileriz, Okulumuzun kullanmakta olduğu altyapı ve bilişim sistemlerinin işleyişi kapsamında yurt dışına aktarılmaktadır.

  1. Kişisel Verilerinizin Korunması, Muhafazası ve İmhası

Okulumuz, kişisel verilerinize yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla KVK mevzuatı uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır.

Kişisel verileriniz (i) Elektronik ortamda: Yukarıda anılan amaçlar kapsamında gerçekleştirecek faaliyete göre yetkilendirilecek kişilerce erişim sağlanabilen, Okulumuzun veri tabanı ve söz konusu kişilerin e-posta kutularında; (ii)Fiziki ortamda: Okulumuzun aşağıda belirtilen merkez adresinde yer alan yetkili kişiler tarafından erişim sağlanan kilitli dolaplarda muhafaza edilmektedir.

Okulumuz kimlik bilgilerinize ilişkin kişisel verilerinizi ziyaret tarihinizden itibaren 2 yıl süreyle, süreyle, işlem güvenliğine ilişkin kişisel verilerinizi ise ziyaret tarihinizden itibaren 10 yıl süreyle yukarıda anılan ortamlarda muhafaza eder.

Kişisel verileriniz, ilgili yasal düzenlemede öngörülen veya işlendiği amaç için gerekli olan süre sona erdiğinde, Okulumuzun Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Prosedürleri doğrultusunda KVK mevzuatına uygun olarak anılan elektronik ve fiziki ortamlardan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Yeni Nesil Okullarının fiziki arşivine ve/veya sunucularına ve/veya diğer sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda, Okulumuz İlgili Kişileri ve KVK Kurulunu 72 saat içinde bilgilendirir.

  1. Bilgi Edinme Hakkınız

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında, Okulumuza başvurarak kişisel verilerinizin (i) işlenip işlenmediğini öğrenme; (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; (iii) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (iv) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme; (v) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (vi) 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme; (vii) 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesi kapsamında silinmesi, yok edilmesi ve eksik veya yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinizin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (viii) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; (ix)kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6698 sayılı Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvuruda bulunmak istemeniz halinde, başvurularınızı https://www.yeninesil.k12.tr/kvkk/ilgili-kisi-bilgi-talep-etme-formu.pdf linkindeki KVK Bilgi Talep Etme formu ile,

  • Bahçeköy Yeni Mahalle, Hunca Caddesi. No.16/1-2 B Sarıyer İstanbul adresine kimlik teyidinin yapılması için gerekli resmi belgeleri ekleyerek bizzat; veya
  • kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza yoluyla ya da ilgili kişi tarafından Okulumuza daha önce bildirilen, Okulumuzun sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@yeninesil.k12.tr adresine iletebilirsiniz.

Okulumuz, 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

İşbu Aydınlatma Metni, değişen şartlara ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Okulumuz tarafından yapılacak güncellemeler internet sitemiz üzerinden bildirilecektir.

Sainte Pulcherie Mezunları Öğretim Eğitim ve Sağlık Vakfı

İlköğretim Okulu İktisadi İşletmesi