İlkokul

Yeni Nesil 2000 > İlkokul

Eğitim Anlayışı

Hoş Geldiniz.

Yeni Nesil Okulları olarak ‘Her Çocuk Tektir’ felsefesiyle yaklaşarak öğrencilerimizin pedagojik gelişim düzeylerine uygun, doğal öğrenme merakını destekleyen ve dalında uzman eğitim kadromuz tarafından hazırlanan ‘zenginleştirilmiş bir program’ uyguluyoruz.

Bu program, 1.sınıftan 4. sınıfa kadar uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı akademik programları sarmal yapısını destekler.

Tüm sınıf düzeylerinde öğrencilerimiz ana dersler, uygulamalı dersler ve kulüplerle temel becerilerini geliştirirler. Zihinsel gelişimleriyle birlikte sorgulamayı ve çok yönlü düşünmeyi öğrenerek sosyal becerilerini de geliştirirler. Yapılandırıcı eğitimle, yeni bilgi ve anlayışlar oluştururlar.
Okulumuzun güçlü yanı 3 dilli eğitim modelimizin olmasıdır. Nitelikli Fransızca, Etkin İngilizce ve Kodlama.

Fransızca bilmek sadece İngilizceyi değil İspanyolca veya İtalyanca gibi diğer Latin dillerini öğrenip konuşmayı da kolaylaştırır ve hızlandırır. Düzgün ve doğru Türkçe yetisi üzerine kurgulanan Fransızca ve İngilizce dil eğitiminden alınan sonuçlar ana dil hâkimiyetine en yakın seviyededir.

Diğer yandan, öğrencilerimizin matematik algılarını güçlendiren çalışmalarla onların analitik düşünme yetilerini destekleyecek ‘Matematik Laboratuvar’ derslerinin olması ve bu derslerin sınıf öğretmeni ile birlikte alanında uzmanlaşmış matematik öğretmeni tarafından işlenmesi evrensel bir dil olan Matematiğin kodlamaya geçişini destekler.

Okulumuzda tüm öğretmen, öğrenci ve çalışanlar her zaman birlikte öğrenme sürecine dâhil oluruz. ‘Her çocuk başarabilir’ ilkesinden yola çıkar ve tüm bilgi ve becerilerimizi ana değerlerimiz olan Saygı, Sorumluluk, Dürüstlük, İletişim, Birlik ve Beraberlik, Güzellik, Gurur, Yaratıcılık ve Merak üzerine inşa ederiz.

Sevim Düldül
İlk-Orta Okul Müdürü

 • Türkçe
 • Hayat Bilgisi
 • Matematik Uygulamaları
 • Fen Bilimleri
 • Sosyal Bilgiler
 • Fransızca
 • İngilizce
 • Drama
 • Müzik
 • Satranç
 • Dans
 • Görsel Sanatlar
 • Beden Eğitimi
 • Kodlama ve Bilgisayar Okuryazarlığı
Yeni Nesil 2000

Türkçe Eğitimi

Türkçe derslerinin amacı ana dilin önemini benimseyen, okuma alışkanlığı edinmiş, duygularını, düşüncelerini ifade edebilen, duyarlı, sorgulayan bireyler yetiştirmektir. Öğrenciler, konuşma, okuma, yazma, dinleme, görsel sunu ve görsel okuma alanlarındaki becerilerini geliştirmek için yapılandırılmış eğitici etkinliklerde yer alırlar. Kütüphane kullanımı, onların okuma alışkanlığını teşvik eder.
Tüm okulda uygulanan sessiz okuma saatleri ve portfolyo sunumlarıyla bu anlayış sürdürülür. Öğrencilerin gelişimleri performans çalışmaları ve portfolyolarla ölçülür. 4. sınıftan itibaren yazılı değerlendirmeler başlar.

Yeni Nesil 2000

Hayat Bilgisi Eğitimi

1., 2. ve 3. sınıflarda uygulanan Hayat Bilgisi dersi programı öğrencilerin temel yaşam becerilerini kazanmalarını; sorgulayarak ve sorguladıklarını hayata geçirerek öğrenmelerini amaçlar. Kendileri ve çevrelerini daha iyi tanımaları ve anlamaları için okul içi ve dışında planlanan farklı öğrenme deneyimlerine katılırlar. Doğayı ve yaşadıkları gezegeni tanımaları ve bilinçli olarak çevrelerini inceleyebilmeleri için hayvanlar ve geri dönüşüm konularıyla çalışırlar. Öğrenciler öğretmenlerinin rehberliğinde yaptıkları çalışmaları seçerek portfolyolarını hazırlarlar.

Yeni Nesil 2000

Matematik Uygulamaları Eğitimi

‘Her çocuk matematiği öğrenebilir’ ilkesiyle yola çıkarak matematik biliminin düşünce sisteminin gelişimindeki önemini fark ettirmek hedeflenir. Matematik dersleri sınıf ortamında ve ‘Uygulamalı Matematik Dersliği’nde olmak üzere işlenir. Öğrencilerimiz hayatın içinden çeşitli projelerle matematik bilgilerini kullanarak gündelik problemlere çözüm arar, sorgulayan ve yaratıcı metotlar geliştirirler.
Öğrencilerin gelişimleri performans çalışmaları ve portfolyolar ile ölçülür. 4. sınıftan itibaren yazılı değerlendirmeler başlar.

Yeni Nesil 2000

Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilimleri küçük yaştan itibaren öğrencilerin gözlem yeteneğinin gelişmesi ve günlük yaşantısında karşılaştığı olaylar ile “neden-sonuç” ilişkisini kurmaları hedefler. Öğrenciler derslerde yaptıkları deneyler ve etkinlikler ile bilimsel düşünceye ilk adımlarını fen bilimleri derslerinde atarlar. Öğrencilerin gelişimleri performans çalışmaları ve portfolyolarla ölçülür. 4. sınıftan itibaren yazılı değerlendirmeler başlar.

Yeni Nesil 2000

Sosyal Bilgiler Eğitimi

4. sınıfta başlayan Sosyal Bilgiler programı; öğrencilerin geçmişle günümüz arasında neden-sonuç ilişkisi ile özgün bir bağ kurup kendi yakın çevresinde ve farklı iklim ve coğrafyalarda yaşayan kültürleri tanımasını amaçlar. Öğrenciler, toplumsal yaşama dair temel kavram ve terimleri öğrenip günlük hayat akışına yansıtır. Araştırma yöntem ve tekniklerini uygulayabilmeleri de hedeflenmektedir. Öğrencilerin gelişimleri performans çalışmaları ve portfolyonun yanı sıra yazılı değerlendirmeler başlar.

Yeni Nesil 2000

Fransızca Eğitimi

Okulumuzda uygulanan çağdaş Fransızca dil eğitimini bir iletişim aracı, bir hayat biçimi olarak görüyoruz. Dil öğretimini çağdaş, eğlenceli tekniklerle ve öğrencilerin yaşayarak öğrenmesi üzerine kurguluyoruz.

İlkokulda öğrenciler dil eğitimlerine, işitsel algılarını geliştirmek amacıyla basit Fransızca diyaloglar kurarak, çeşitli drama oyunları oynayarak, hikayeler ve farklı türlerde şarkılar ve şiirler dinleyerek başlarlar. Özellikle drama dersleri, öğrencilere öğrendikleri Fransızca kelimeleri canlandırma ve doğaçlama yöntemiyle pekiştirmeleri ile yaratıcılıklarını artırmada büyük katkı sağlar.

3.sınıfta itibaren tümden gelim metoduyla öğrencilere sezdirilmeden dilbilgisi çalışmalarına giriş yapılır ve grup içi proje çalışmalarına ve sunumlara yoğunlaşılır. Böylelikle öğrenciler uzun metinleri kolaylıkla okuyup inceler. 4. Sınıfın sonunda öğrenciler uluslararası geçerliliği olan ‘Delf’ sınavlarına katılırlar.

Öğrencilerin gelişimleri performans çalışmaları ve portfolyolarla ölçülür. 4. sınıftan itibaren yazılı değerlendirmeler başlar.

4.sınıftan 5. Sınıfa geçerken başka okullardan aramıza katılacak Fransızca bilmeyen öğrenciler için ‘Yabancı Dil Ağırlıklı yoğunlaştırılmış program’ uygulanır.

Yeni Nesil 2000

İngilizce Eğitimi

Küresel çağda çok dilli olmanın önemini bilerek ikinci yabancı dil olarak 4. sınıftan itibaren İngilizce dil eğitimine de giriş yapıyoruz ve en az A2 düzeyinde mezun olmalarını hedefliyoruz.

Yeni Nesil 2000

Drama Eğitimi

Öğrencilerimizin bedenlerini tanımalarını, rahatlık, güven ve uyumla onu bir enstrüman gibi kullanmalarını sağlamayı hedefleyen drama dersleri, sınıflar düzeyinde ayrı bir ders olarak planlanmıştır. Drama çalışmalarında; duygu ve düşünceleri canlandırma ile ifade etmeyi, sözel olmayan iletişim becerilerini (beden dili, jest, mimik vb.) doğru kullanabilmeyi ve özgün doğaçlamalar kurgulayarak kişisel ve akademik gelişimi destekliyoruz.

Yeni Nesil 2000

Müzik Eğitimi

Her çocuğun müzik yapabileceği düşüncesi ve müzik yoluyla zihinsel becerilerinin gelişimini sağlamak eğitimimizin temelini oluşturur. Ana sınıfından başlayan ve her yıl birbirini tamamlayan bir anlayışla yapılan müzik dersleri Orff ve Kodaly gibi müzik adamlarının ritimden ve bedenden yola çıkan müzik anlayışlarıyla şekillenir.

Sesini tanıma, iç sesini bulma, bedensel olarak duygularını ifade etme, öyküleri müzikle canlandırma, bedenini ritim çalgısı gibi kullanma, müzik dersi uygulamaları içindedir.

4. sınıftan 8. sınıfa kadar olan öğrencilerimiz okul korosunda yer alır. Tek ve çok sesli eserleri içeren repertuarı ile okul içi ve dışı etkinliklere katılır. Öğrencilerimizin bireysel enstrüman kullanımları ayrıca desteklenir. Ayrıca, okulumuzda bulunan ve Profesyonel altyapıyla tasarlanmış, ses yalıtım sistemine sahip ses kayıt stüdyosu, öğrencilerimizin ses kaydı ve bireysel/grup halinde müzikal çalışmalar yapmalarına olanak sağlamaktadır

Yeni Nesil 2000

Satranç Eğitimi

Dünyanın en eski zeka oyunlarından biri olan ve bugün bir spor dalı olarak kabul edilen satranç, anaokulundan itibaren ilkokul 3. sınıfa kadar ders programımızın içinde yer alır. Öğrencilerin “görsel ve uzaysal sembolleri kullanarak yapılan düşünme becerilerini” geliştirmeye yönelik yapılan bu ders ile öğrencilerimiz hedeflerine yoğunlaşmayı, mantıksal düşünmeyi, strateji geliştirmeyi öğrenir. Bununla birlikte hayal güçlerini kullanıp, inovatif düşünce biçimini benimseyerek sorunları çözmeyi, kararlarını takip etmeyi ve davranışlarının sorumluluğunu almayı öğrenirler.

4. sınıftan itibaren ise kulüp saatleri içerisinde seçmeli olarak yer almaktadır.

Yeni Nesil 2000

Eğitim Anlayışı

İnsan bedeninden yola çıkan bir estetik form olan dans, duyguyla düşünceyi hareket diliyle ileten tek sanattır. Okulumuzun, bale ve modern dans çalışmaları ilkokul 3. sınıfa kadar tüm öğrencileri kapsayacak şekilde yapılmaktadır. 4. sınıftan itibaren ise kulüp saatleri içerisinde seçmeli olarak yer alır.

Yeni Nesil 2000

Görsel Sanatlar Eğitimi

Görsel Sanatlar dersi, sanat eleştirisi, sanat tarihi, estetik ve uygulama olarak dört disipline dayalı sanat eğitimi olarak işlenir.

Öğrencilerin ünite bazında yaptıkları çalışmalarda, yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaları, edindikleri bilgi ve becerileri kullanmaları beklenir. Her öğrenci farklı bir renktir ilkesi ile hareket ederek onların yaratıcılıklarını destekliyor ve farklı tekniklerle özgün çalışmalar üretmelerini istiyoruz. Onlar için sergiler açıyoruz.

Yeni Nesil 2000

Beden Eğitimi

Öğrencilerimizin sağlıklı ve zinde bir yaşam için düzenli spor yapma bilinci edinmeleri bizim için önem taşıyor.
Onların gelişim özelliklerini göz önünde tutmayı, var olan potansiyel enerjilerini disipline etmeyi, takım ruhuyla hareket etmelerini sağlamayı, özgüven duygularını geliştirmelerini, dikkat ve konsantrasyon sağlamalarını ve stresle başa çıkmalarını hedefliyoruz.
İlkokul Beden Eğitimi derslerinde, öğrencilere büyük ve küçük kas gruplarının gelişimini sağlayıcı jimnastik çalışmaları, beden yönetme ve denge gibi özelliklerinin geliştirilebilmesini sağlayıcı hareket kombinasyonları eğitsel oyunlarla birlikte verilir. Bunun yanında çeşitli spor dallarıyla ilgili yeteneklerini ortaya çıkartmak, spor branşlarını tanıtmak hedeflenir.
Kademeli olarak üst sınıflarda, öğrencilerimiz yetenekli oldukları branşlara yönlendirilir ve okul takımları oluşturulur. Temel amaç takım ruhunu geliştirmek, birlikte hareket edebilmeyi, kazanmayı ve kaybetmeyi olgunlukla kabullenebilmeyi, bir takım olmayı öğrenmektir.

Yeni Nesil 2000

Kodlama ve Bilgisayar Okuryazarlığı Eğitimi

Kodlama ve Bilgisayar Okuryazarlığı dersleri, öğrencilerimize güncel teknolojik beceriler ve bilinç kazandırmayı amaçlar ve potansiyellerini ortaya çıkaracakları fırsatlar sunar.

1. sınıfta başlayıp ortaokulda devam eden ders; temel bilgisayar eğitimi, kodlama, robotik, ve maker eğtimi ile öğrencilerin algoritmik, analitik, yaratıcı ve eleştirisel düşünme becerileri geliştirir.

Kodlama eğitimi, evrensel bir dil olan matematiğin teknolojik bir ifadesidir.

Bununla birlikte teknolojik çağın getirdiklerinin farkında olarak öğrencilerimizin dijital vatandaşlık, internet ve sosyal medya kullanımında güvenlik ve etik konularında bilinç kazanmalarını sağlamayı hedefliyoruz.

Türkçe

Türkçe derslerinin amacı ana dilin önemini benimseyen, okuma alışkanlığı edinmiş, duygularını, düşüncelerini ifade edebilen, duyarlı, sorgulayan bireyler yetiştirmektir. Öğrenciler, konuşma, okuma, yazma, dinleme, görsel sunu ve görsel okuma alanlarındaki becerilerini geliştirmek için yapılandırılmış eğitici etkinliklerde yer alırlar. Kütüphane kullanımı, onların okuma alışkanlığını teşvik eder.
Tüm okulda uygulanan sessiz okuma saatleri ve portfolyo sunumlarıyla bu anlayış sürdürülür. Öğrencilerin gelişimleri performans çalışmaları ve portfolyolarla ölçülür. 4. sınıftan itibaren yazılı değerlendirmeler başlar.

Hayat Bilgisi

1., 2. ve 3. sınıflarda uygulanan Hayat Bilgisi dersi programı öğrencilerin temel yaşam becerilerini kazanmalarını; sorgulayarak ve sorguladıklarını hayata geçirerek öğrenmelerini amaçlar. Kendileri ve çevrelerini daha iyi tanımaları ve anlamaları için okul içi ve dışında planlanan farklı öğrenme deneyimlerine katılırlar. Doğayı ve yaşadıkları gezegeni tanımaları ve bilinçli olarak çevrelerini inceleyebilmeleri için hayvanlar ve geri dönüşüm konularıyla çalışırlar. Öğrenciler öğretmenlerinin rehberliğinde yaptıkları çalışmaları seçerek portfolyolarını hazırlarlar.

Matematik Uygulamaları

‘Her çocuk matematiği öğrenebilir’ ilkesiyle yola çıkarak matematik biliminin düşünce sisteminin gelişimindeki önemini fark ettirmek hedeflenir. Matematik dersleri sınıf ortamında ve ‘Uygulamalı Matematik Dersliği’nde olmak üzere işlenir. Öğrencilerimiz hayatın içinden çeşitli projelerle matematik bilgilerini kullanarak gündelik problemlere çözüm arar, sorgulayan ve yaratıcı metotlar geliştirirler.
Öğrencilerin gelişimleri performans çalışmaları ve portfolyolar ile ölçülür. 4. sınıftan itibaren yazılı değerlendirmeler başlar.

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri küçük yaştan itibaren öğrencilerin gözlem yeteneğinin gelişmesi ve günlük yaşantısında karşılaştığı olaylar ile “neden-sonuç” ilişkisini kurmaları hedefler. Öğrenciler derslerde yaptıkları deneyler ve etkinlikler ile bilimsel düşünceye ilk adımlarını fen bilimleri derslerinde atarlar. Öğrencilerin gelişimleri performans çalışmaları ve portfolyolarla ölçülür. 4. sınıftan itibaren yazılı değerlendirmeler başlar.

Sosyal Bilgiler

4. sınıfta başlayan Sosyal Bilgiler programı; öğrencilerin geçmişle günümüz arasında neden-sonuç ilişkisi ile özgün bir bağ kurup kendi yakın çevresinde ve farklı iklim ve coğrafyalarda yaşayan kültürleri tanımasını amaçlar. Öğrenciler, toplumsal yaşama dair temel kavram ve terimleri öğrenip günlük hayat akışına yansıtır. Araştırma yöntem ve tekniklerini uygulayabilmeleri de hedeflenmektedir. Öğrencilerin gelişimleri performans çalışmaları ve portfolyonun yanı sıra yazılı değerlendirmeler başlar.

Fransızca

Okulumuzda uygulanan çağdaş Fransızca dil eğitimini bir iletişim aracı, bir hayat biçimi olarak görüyoruz. Dil öğretimini çağdaş, eğlenceli tekniklerle ve öğrencilerin yaşayarak öğrenmesi üzerine kurguluyoruz.

İlkokulda öğrenciler dil eğitimlerine, işitsel algılarını geliştirmek amacıyla basit Fransızca diyaloglar kurarak, çeşitli drama oyunları oynayarak, hikayeler ve farklı türlerde şarkılar ve şiirler dinleyerek başlarlar. Özellikle drama dersleri, öğrencilere öğrendikleri Fransızca kelimeleri canlandırma ve doğaçlama yöntemiyle pekiştirmeleri ile yaratıcılıklarını artırmada büyük katkı sağlar.

3.sınıfta itibaren tümden gelim metoduyla öğrencilere sezdirilmeden dilbilgisi çalışmalarına giriş yapılır ve grup içi proje çalışmalarına ve sunumlara yoğunlaşılır. Böylelikle öğrenciler uzun metinleri kolaylıkla okuyup inceler. 4. Sınıfın sonunda öğrenciler uluslararası geçerliliği olan ‘Delf’ sınavlarına katılırlar.

Öğrencilerin gelişimleri performans çalışmaları ve portfolyolarla ölçülür. 4. sınıftan itibaren yazılı değerlendirmeler başlar.

4.sınıftan 5. Sınıfa geçerken başka okullardan aramıza katılacak Fransızca bilmeyen öğrenciler için ‘Yabancı Dil Ağırlıklı yoğunlaştırılmış program’ uygulanır.

İngilizce

Küresel çağda çok dilli olmanın önemini bilerek ikinci yabancı dil olarak 4. sınıftan itibaren İngilizce dil eğitimine de giriş yapıyoruz ve en az A2 düzeyinde mezun olmalarını hedefliyoruz.

Drama

Öğrencilerimizin bedenlerini tanımalarını, rahatlık, güven ve uyumla onu bir enstrüman gibi kullanmalarını sağlamayı hedefleyen drama dersleri, sınıflar düzeyinde ayrı bir ders olarak planlanmıştır. Drama çalışmalarında; duygu ve düşünceleri canlandırma ile ifade etmeyi, sözel olmayan iletişim becerilerini (beden dili, jest, mimik vb.) doğru kullanabilmeyi ve özgün doğaçlamalar kurgulayarak kişisel ve akademik gelişimi destekliyoruz.

Müzik

Her çocuğun müzik yapabileceği düşüncesi ve müzik yoluyla zihinsel becerilerinin gelişimini sağlamak eğitimimizin temelini oluşturur. Ana sınıfından başlayan ve her yıl birbirini tamamlayan bir anlayışla yapılan müzik dersleri Orff ve Kodaly gibi müzik adamlarının ritimden ve bedenden yola çıkan müzik anlayışlarıyla şekillenir.

Sesini tanıma, iç sesini bulma, bedensel olarak duygularını ifade etme, öyküleri müzikle canlandırma, bedenini ritim çalgısı gibi kullanma, müzik dersi uygulamaları içindedir.

4. sınıftan 8. sınıfa kadar olan öğrencilerimiz okul korosunda yer alır. Tek ve çok sesli eserleri içeren repertuarı ile okul içi ve dışı etkinliklere katılır. Öğrencilerimizin bireysel enstrüman kullanımları ayrıca desteklenir. Ayrıca, okulumuzda bulunan ve Profesyonel altyapıyla tasarlanmış, ses yalıtım sistemine sahip ses kayıt stüdyosu, öğrencilerimizin ses kaydı ve bireysel/grup halinde müzikal çalışmalar yapmalarına olanak sağlamaktadır

Satranç

Dünyanın en eski zeka oyunlarından biri olan ve bugün bir spor dalı olarak kabul edilen satranç, anaokulundan itibaren ilkokul 3. sınıfa kadar ders programımızın içinde yer alır. Öğrencilerin “görsel ve uzaysal sembolleri kullanarak yapılan düşünme becerilerini” geliştirmeye yönelik yapılan bu ders ile öğrencilerimiz hedeflerine yoğunlaşmayı, mantıksal düşünmeyi, strateji geliştirmeyi öğrenir. Bununla birlikte hayal güçlerini kullanıp, inovatif düşünce biçimini benimseyerek sorunları çözmeyi, kararlarını takip etmeyi ve davranışlarının sorumluluğunu almayı öğrenirler.

4. sınıftan itibaren ise kulüp saatleri içerisinde seçmeli olarak yer almaktadır.

Dans

İnsan bedeninden yola çıkan bir estetik form olan dans, duyguyla düşünceyi hareket diliyle ileten tek sanattır. Okulumuzun, bale ve modern dans çalışmaları ilkokul 3. sınıfa kadar tüm öğrencileri kapsayacak şekilde yapılmaktadır. 4. sınıftan itibaren ise kulüp saatleri içerisinde seçmeli olarak yer alır.

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar dersi, sanat eleştirisi, sanat tarihi, estetik ve uygulama olarak dört disipline dayalı sanat eğitimi olarak işlenir.

Öğrencilerin ünite bazında yaptıkları çalışmalarda, yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaları, edindikleri bilgi ve becerileri kullanmaları beklenir. Her öğrenci farklı bir renktir ilkesi ile hareket ederek onların yaratıcılıklarını destekliyor ve farklı tekniklerle özgün çalışmalar üretmelerini istiyoruz. Onlar için sergiler açıyoruz.

Beden Eğitimi

Öğrencilerimizin sağlıklı ve zinde bir yaşam için düzenli spor yapma bilinci edinmeleri bizim için önem taşıyor.
Onların gelişim özelliklerini göz önünde tutmayı, var olan potansiyel enerjilerini disipline etmeyi, takım ruhuyla hareket etmelerini sağlamayı, özgüven duygularını geliştirmelerini, dikkat ve konsantrasyon sağlamalarını ve stresle başa çıkmalarını hedefliyoruz.
İlkokul Beden Eğitimi derslerinde, öğrencilere büyük ve küçük kas gruplarının gelişimini sağlayıcı jimnastik çalışmaları, beden yönetme ve denge gibi özelliklerinin geliştirilebilmesini sağlayıcı hareket kombinasyonları eğitsel oyunlarla birlikte verilir. Bunun yanında çeşitli spor dallarıyla ilgili yeteneklerini ortaya çıkartmak, spor branşlarını tanıtmak hedeflenir.
Kademeli olarak üst sınıflarda, öğrencilerimiz yetenekli oldukları branşlara yönlendirilir ve okul takımları oluşturulur. Temel amaç takım ruhunu geliştirmek, birlikte hareket edebilmeyi, kazanmayı ve kaybetmeyi olgunlukla kabullenebilmeyi, bir takım olmayı öğrenmektir.

Kodlama ve Bilgisayar Okuryazarlığı

Kodlama ve Bilgisayar Okuryazarlığı dersleri, öğrencilerimize güncel teknolojik beceriler ve bilinç kazandırmayı amaçlar ve potansiyellerini ortaya çıkaracakları fırsatlar sunar.

1. sınıfta başlayıp ortaokulda devam eden ders; temel bilgisayar eğitimi, kodlama, robotik, ve maker eğtimi ile öğrencilerin algoritmik, analitik, yaratıcı ve eleştirisel düşünme becerileri geliştirir.

Kodlama eğitimi, evrensel bir dil olan matematiğin teknolojik bir ifadesidir.

Bununla birlikte teknolojik çağın getirdiklerinin farkında olarak öğrencilerimizin dijital vatandaşlık, internet ve sosyal medya kullanımında güvenlik ve etik konularında bilinç kazanmalarını sağlamayı hedefliyoruz.

Rehberlik Çalışmaları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi kapsamlı bir gözlemle öğrencinin tüm gelişimsel süreçlerini yakından takip eder, varsa normal dışı gelişmelerin erkenden tespit edilmesine yardımcı olurken aileyi bu doğrultuda bilgilendirip yönlendirerek öğrenciye okul ortamında mümkün olan desteği sağlar.
Öğrencinin öz denetim becerisinin gelişmesi, kendini keşfetmesi, içsel ve çevresel kaynaklarını etkin kullanması, doğru bir iletişim dili kurgulaması, güçlükler karşısında çözümler üretebilmesi ve baş etme becerisi, bireysel ve grup çalışmaları geliştirmesi amaçlanır.

Tüm bu çalışmalar öğrenci, öğretmen, veli ve okul işbirliği ile güvenilirlik esasına göre yapılır.

Aylık Yemek Menümüze aşağıdaki butonlardan ulaşabilirsiniz. Her ay değişen menümüzü indirebilir ya da çevrimiçi olarak görüntüleyebilirsiniz.