Ana Program

Türkçe derslerinde, anadiline hakim, kendisini doğru ve güzel ifade edebilen öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerin, yapılandırmacı eğitim doğrultusunda hazırlanan etkinliklere aktif olarak katılmaları ve okumayı zevkli bir alışkanlık haline getirmelerini amaçlıyoruz. Bu doğrultuda dilbilim derslerinin yanı sıra okuduğunu anlama, çözümleme, yazılı anlatım gibi çalışmaları interaktif olarak gerçekleştiriyoruz.

Fen Bilimleri derslerinde öğrencilerin kavramları anlamaları ve çevrelerindeki doğal olaylarla ilişkilendirmelerini ve onların yaparak ve yaşayarak bu dersi öğrenmelerini hedefliyoruz. Bu da onların bilimsel yöntem becerilerini geliştirme, olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurarak sonuç elde etme, soru sorma, problem belirleyip gözlem yapma, hipotez kurma, veriler toplama, analiz yapma, genellemelere varmaları  açısından çok önem taşır.

FenBilimleri

Sosyal Bilgiler derslerinin 4. sınıftan 7. sınıfa kadar hedefi; geçmiş olaylarla günümüz arasında bağlantı kurarak, çağdaş çıkarımlarda bulunmak, yakın çevrede gerçekleşen olayları değişik bakış açılarıyla değerlendirmek, farklı iklim ve coğrafyalarda yaşayan toplumların kültürlerini tanımak, dünyadaki gelişmelerin Türkiye üzerindeki etkilerini kavramak, en eski çağlardan itibaren Türklerin dünya medeniyetine katkılarını öğrenerek, geleceğe giden yolda emin adımlar atmak, kavramları ve terimleri bilerek, günlük hayata aktarımını gerçekleştirmek, araştırma yöntem ve tekniklerini uygulayabilmektir.

8. sınıfta İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Vatandaşlık dersi olarak devam eden sosyal bilgiler eğitiminin amacı; Atatürk ilke ve inkılapları ışığında ulusal kültürüne ve değerlerine sahip çıkan, küreselleşen dünyaya ayak uydurabilecek donanımda, erdemli bireyler yetiştirmektir.

Matematik dersleri alışageldik öğretme biçimi ve kalıplarından çıkarttırılarak farklı öğrenme biçimlerini destekleyecek çağdaş pedagojik yaklaşımlarla zenginleştirilir. Öğrencilerin matematik bilimini sadece “ders” olarak görmeyip, hayatın içinde deneyimleyerek özümsemeleri hedeflenir.

MatematikOrta

Okulumuzda uygulanan çağdaş Fransızca dil eğitimini bir iletişim aracı, bir hayat biçimi olarak görüyoruz. Ortaokulda dil öğretiminin dört ana becerisini  -okuma, yazma, dinleme, konuşma- pekiştiren çalışmaları dilbilgisi, yaratıcı drama ve terminoloji eğitimi ile derinleştiriyoruz. Öğrencilerin dili kullanmadaki farkındalığını çeşitli aktivite ve yöntemlerle (Fransızca Tiyatro, Kamplar, Sanat, Fen ve Teknoloji alanı vb.) destekliyoruz.

5.sınıf itibariyle Fransızca fen ve matematik terminolojisi çalışmaları akademik programda yer alır. Bununla birlikte öğrencilerimizin Fransızca eğitim veren liselere hazırlık sınıfı okumadan geçiş yapmalarını sağlamak amacıyla Sainte Pulchérie Lisesi ile beraber akademik çalışmalar yapıyoruz

Tüm öğrencilerimizin 8. sınıfın sonunda, dünyanın bütün eğitim kurumları tarafından onaylanan “DELF” sınavlarına girerek A2+ / B1 sertifikalarına sahip olmalarını hedefliyoruz.

ydilegitimio

Küresel çağda çok dilli olmanın önemini bilerek ikinci yabancı dil olarak 4. sınıftan itibaren İngilizce dil eğitimine de giriş yapıyoruz. Cambridge Üniversitesi “Young Learners” seviye sınavlarıyla onları destekliyor ve en az A2 düzeyinde mezun olmalarını hedefliyoruz.

İngilizce dil programımız, 4. sınıftan itibaren başlar. Cambridge Üniversitesi “Young Learners” seviye sınavlarıyla desteklenir. Öğrencilerimizin, en az A2 düzeyinde mezun olmaları hedeflenmektedir.

ingilizce