KVKK

KVKK Hakkında Genel Bilgilendirme

Öğrenciler, Öğrencilerin Veli/Vasi/Temsilcileri ve Öğrencilerin Sair Aile Bireyleri ile Akrabalarına Yönelik Aydınlatma Metni

Sainte Pulchérie Mezunları Öğretim Eğitim ve Sağlık Vakfı İlköğretim Okulu İktisadi İşletmesi – Yeni Nesil 2000 Okulları (“Okulumuz” veya “Yeni Nesil Okulları”), öğrencilerine, öğrencilerin veli/vasi/temsilcisi sıfatını haiz kişilere ve öğrencilerin sair aile bireyleri ve akrabalarına (hep birlikte “İlgili Kişi”) ait kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”), ikincil düzenlemeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararlarına (hep birlikte “KVK mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermektedir.

Neden bu metin hazırlandı?

İşbu Aydınlatma Metni “Aydınlatma Metni” Okulumuzun öğrencileri, öğrencilerinin veli/vasi/temsilci sıfatını haiz kişiler ve öğrencilerin sair aile bireyleri ve akrabalarına yönelik olarak gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında, Yeni Nesil Okullarının veri sorumlusu sıfatıyla KVK mevzuatından kaynaklanan aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1. Okulumuz Tarafından İşlenen Kişisel Veriler

Yeni Nesil  Okulları,

 • Öğrencilerimizin kimlik bilgileri (isim-soy isim, TCKN, öğrenci numarası, imza, cinsiyet, doğum yeri, doğum tarihi, üstsoy bilgileri, sair kimlik kartı bilgileri), iletişim bilgileri (e-posta adresi, ikamet adresi, telefon numarası), görsel ve işitsel kayıtları (Okulumuz içerisinde belirtilen alanlarda yer alan kamera sistemleri vasıtasıyla elde edilen görüntü kayıtları ve fotoğrafı), mensup olduğu dine ilişkin bilgiler, sağlık bilgileri (kan grubu, sağlık özgeçmişi, alerji raporları, görme, işitme ve konuşma bozukluğu kayıtları, hali hazırda tedavi görülen hastalıklar, kullanılan ilaçlar ve psikoteknik raporları) ve diğer bilgileri (eğitim durumu, sınıf/şube, karne notu ve sair akademik kayıtlar);
 • Öğrencilerimizin veli/vasi/temsilcisi sıfatını haiz kişilerin kimlik bilgileri (isim-soy isim, TCKN, vergi kimlik numarası, imza, medeni hal, doğum yeri, doğum tarihi, sair kimlik kartı bilgileri), iletişim bilgileri (e-posta adresi, ikamet adresi, telefon numarası), finansal bilgileri (malvarlığı bilgileri, maaş bilgileri), müşteri işlem bilgileri (banka hesap ve IBAN bilgileri, kredi kartı bilgileri), sağlık bilgileri (kan grubu), mensup olduğu dine ilişkin bilgiler, görsel ve işitsel kayıtları (Okulumuzu ziyareti esnasında Okul içerisinde belirtilen alanlarda yer alan kamera sistemleri vasıtasıyla elde edilen görüntü kayıtları), mesleki bilgileri ve diğer bilgileri (eğitim durumu, araç plakası);
 • Öğrencilerimizin veli/vasi/temsilcisi sıfatını haiz kişiler dışında kalan ailesi ve akrabalarının kimlik bilgileri (isim-soy isim, TCKN, doğum tarihi), iletişim bilgileri (telefon numarası, ikamet adresi), diğer bilgileri (eğitim durumları ve meslek bilgileri);
  KVK mevzuatına uygun olarak işlenmektedir

2. Kişisel Verilerin İşleme Amaçları ve Yöntemleri

Yeni Nesil Okulları,

 • Öğrencilerimizin yukarıda belirtilen kişisel verilerini, Okulumuzun eğitim ve öğretim faaliyetlerinin, öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin, acil durum süreçlerinin, fiziksel mekan güvenliğinin, finans ve muhasebe işlerinin, iletişim faaliyetlerinin, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin, mal ve hizmet satın alma süreçlerinin, organizasyon ve etkinliklerinin, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, Okulumuzun faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla;
 • Öğrencilerimizin veli/vasi/temsilcisi sıfatını haiz kişilerin yukarıdaki belirtilen kişisel verilerini, Okulumuzun eğitim ve öğretim faaliyetlerinin, öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin, acil durum süreçlerinin, finans ve muhasebe işlerinin, iletişim faaliyetlerinin, mal ve hizmet satın alma süreçlerinin, organizasyon ve etkinliklerinin, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, Okulumuzun faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla;
 • Öğrencilerimizin veli/vasi/temsilcisi sıfatını haiz kişiler dışında kalan ailesi ve akrabalarının yukarıda belirtilen kişisel verilerini, Okulumuzun acil durum süreçlerinin yönetilmesi ve Okulumuzun faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla;
  Okulumuzun KVK mevzuatından kaynaklı yükümlülükleri yerine getirmesi kapsamında, yukarıda sayılan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle KVK mevzuatına uygun olarak işlemektedir.
  Okulumuz, kişisel verilerinizi yukarıdaki amaçlar haricinde, açık rızanızı almadan işlemeyeceğini taahhüt eder.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Yukarıda sayılan işleme amaçları kapsamında, elektronik veya fiziki yollarla elde edilen kişisel verileriniz, Yeni Nesil Okulları ile aranızda bir sözleşmenin kurulması ve ifası başta olmak üzere, söz konusu işleme faaliyetlerinin kanunlarda öngörülmesi, Okulumuzun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, İlgili Kişilere bir hak tesis edilmesi, kullandırılması veya İlgili Kişilerin haklarının korunması ve İlgili Kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Okulumuzun operasyonlarının yürütülebilmesi kapsamındaki meşru menfaatleri doğrultusunda işlenmektedir.

Yeni Nesil Okulları, İlgili Kişilere yönelik veri işleme faaliyetlerini yürütürken, Yeni Nesil Okullarının Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin politikalara, Millî Eğitim Bakanlığı mevzuatı ve yürürlükteki sair ilgili mevzuata uygun hareket eder.

4. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

4.1 Yurtiçi Aktarım

 • Öğrencilerimizin işbu Aydınlatma Metninde sayılan kişisel verileri, Okulumuzun öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin, eğitim faaliyetlerinin ve organizasyon ve etkinliklerin yürütülmesi amacıyla dış hizmet sağlayıcıları ve tedarikçilerle; Okulumuzun iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer velilerle; Okulumuzun eğitim faaliyetlerinin, organizasyon ve etkinliklerinin, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi ve Okulumuzun faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla;
 • Öğrencilerimizin veli/vasi/temsilcisi sıfatını haiz kişilerin işbu Aydınlatma Metninde sayılan kişisel verileri, Okulumuzun öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin, eğitim faaliyetlerinin, iletişim faaliyetlerinin, organizasyon ve etkinliklerin yürütülmesi ve hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla dış hizmet sağlayıcıları ve tedarikçilerle; Okulumuzun iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer velilerle; Okulumuzun hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla yargı makamlarıyla; Okulumuzun eğitim faaliyetlerinin, organizasyon ve etkinliklerinin yürütülmesi ve faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla;
 • Okulumuzun ana hizmetini icrası kapsamında yürüttüğü faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, KVK mevzuatına uygun olarak paylaşılmaktadır.
  Kişisel verilerinizi paylaştığımız özel hukuk kişileri, Yeni Nesil Okulları ile yaptıkları sözleşmeler kapsamında, KVK mevzuatında aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak, kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla yükümlü olup, bu kişiler söz konusu veri işleme faaliyetleri kapsamında Yeni Nesil Okullarının denetimindedir.

4.2 Yurt dışı Aktarım
Yukarıda anılan kişisel verileriniz, ilgili Açık Rıza metninde detaylı şekilde sayılan işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, Okulumuzun kullanmakta olduğu altyapı ve bilişim sistemlerinin işleyişi kapsamında, açık rıza vermeniz halinde yurt dışına aktarılmaktadır.

5. Kişisel Verilerin Korunması, Muhafazası ve İmhası

Yeni Nesil Okulları, İlgili Kişilerin kişisel verilerine yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla KVK mevzuatı uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır.

İlgili Kişilerin kişisel verileri, 18.10.2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (“Devlet Arşiv Yönetmeliği”) hükümleri uyarınca, Yeni Nesil Okulları ile akdedilen sözleşmenin süresince ve sözleşmenin sona erme tarihinden itibaren 20 yıl boyunca yukarıda anılan ortamlarda muhafaza edilir.
İlgili Kişilerin elektronik ve fiziksel ortamda muhafaza edilen kişisel verileri, saklama süresi sona erdiğinde Devlet Arşiv Yönetmeliği kapsamında Devlet Arşivleri Başkanlığına devredilir. Elektronik ortamda tutulan kişisel verileriniz ise, Yeni Nesil Okullarının Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Prosedürleri doğrultusunda KVK mevzuatına uygun olarak anılan elektronik ve fiziki ortamlardan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Yeni Nesil Okullarının fiziki arşivine ve/veya sunucularına ve/veya diğer sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda İlgili Kişilerin kişisel verilerinin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda, Okulumuz İlgili Kişileri ve KVK Kurulunu 72 saat içinde bilgilendirir.

6. Bilgi Edinme Hakkı

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında, Okulumuza başvurarak kişisel verilerinizin (i) işlenip işlenmediğini öğrenme; (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; (iii) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (iv) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme; (v) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (vi) 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme; (vii) 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesi kapsamında silinmesi, yok edilmesi ve eksik veya yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinizin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (viii) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; (ix) 6698 sayılı Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6698 sayılı Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvuruda bulunmak istemeniz halinde, https://www.yeninesil.k12.tr/ linkindeki KVK Bilgi Talep Etme formunu,

Bahçeköy Yeni Mahalle, Hunca Caddesi. No.16/1-2 B Sarıyer İstanbul adresine kimlik teyidinin yapılması için gerekli resmî belgeleri ekleyerek veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Okulumuza daha önce bildirilen, Okulumuzun sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@yeninesil.k12.tr adresine iletebilirsiniz.

Yeni Nesil Okulları, 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

İşbu Aydınlatma Metni, değişen şartlara ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Okulumuz tarafından yapılacak güncellemeler internet sitemiz üzerinden bildirilecektir.

Sainte Pulchérie Mezunları Öğretim Eğitim ve Sağlık Vakfı
İlköğretim Okulu İktisadi İşletmesi

Aydınlatma Metni

Sainte Pulchérie Mezunları Öğretim Eğitim ve Sağlık Vakfı İlköğretim Okulu İktisadi İşletmesi – Yeni Nesil 2000 Okulları (“Yeni Nesil OkullarıveyaOkulumuz”) olarak siz ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”), ikincil düzenlemeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararlarına (hep birlikte KVK mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

İşbu Ziyaretçilere Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), Okulumuzun siz ziyaretçilerimize yönelik olarak gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla KVK mevzuatından kaynaklanan aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1. Okulumuz Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz

Okulumuz tarafından, kimlik bilgileriniz (isim-soy isim, TCKN) ve işlem güvenliği bilgileriniz (MAC numarası, IP adres bilgileri, internet kullanımı başlangıç ve bitiş zamanına ilişkin bilgiler, CCTV kapalı devre kamera sistemi vasıtasıyla alınan görüntü kayıtları) KVK mevzuatına uygun olarak işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Yöntemleri

Okulumuz, yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi, 5651 sayılı Kanun kapsamında internet kullanımına ilişkin hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, giriş ve çıkışlarında kontrol ve güvenliğin sağlanması, ziyaretçilerin tesislere girişlerine ilişkin tedbirlerin alınması amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle KVK mevzuatına uygun olarak işlemektedir.

Okulumuz, kişisel verilerinizi yukarıdaki amaçlar haricinde, açık rızanızı almadan işlemeyeceğini taahhüt eder.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Yukarıda anılan işleme süreçleri kapsamında, elektronik veya fiziki yollarla elde edilen kişisel verileriniz Okulumuzun hukuki yükümlülüklerine yerine getirebilmesi, söz konusu işleme faaliyetlerinin kanunlarda öngörülmesi ve güvenliği sağlayabilmesine yönelik meşru menfaatleri doğrultusunda işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

4.1 Yurtiçi Aktarım

Yukarıda sayılan kişisel verilerinizi güvenlik kapsamında hizmet alınan tedarikçiler ve gerekmesi halinde hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kolluk kuvvetleri ve jandarma ile KVK mevzuatına uygun olarak paylaşmaktayız.

Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler, Yeni Nesil Okulları ile yaptıkları sözleşmeler kapsamında, KVK mevzuatında aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak, kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla yükümlü olup, üçüncü kişiler söz konusu veri işleme faaliyetleri kapsamında Yeni Nesil Okullarının denetimindedir.

4.2 Yurt dışı Aktarım

Yukarıda anılan kişisel verileriz, Okulumuzun kullanmakta olduğu altyapı ve bilişim sistemlerinin işleyişi kapsamında yurt dışına aktarılmaktadır.

5. Kişisel Verilerinizin Korunması, Muhafazası ve İmhası

Okulumuz, kişisel verilerinize yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla KVK mevzuatı uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır.

Kişisel verileriniz;

 • Elektronik ortamda: Yukarıda anılan amaçlar kapsamında gerçekleştirecek faaliyete göre yetkilendirilecek kişilerce erişim sağlanabilen, Okulumuzun veri tabanı ve söz konusu kişilerin e-posta kutularında;
 • Fiziki ortamda: Okulumuzun aşağıda belirtilen merkez adresinde yer alan yetkili kişiler tarafından erişim sağlanan kilitli dolaplarda muhafaza edilmektedir.

Okulumuz kimlik bilgilerinize ilişkin kişisel verilerinizi ziyaret tarihinizden itibaren 2 yıl süreyle, süreyle, işlem güvenliğine ilişkin kişisel verilerinizi ise ziyaret tarihinizden itibaren 10 yıl süreyle yukarıda anılan ortamlarda muhafaza eder.

Kişisel verileriniz, ilgili yasal düzenlemede öngörülen veya işlendiği amaç için gerekli olan süre sona erdiğinde, Okulumuzun Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Prosedürleri doğrultusunda KVK mevzuatına uygun olarak anılan elektronik ve fiziki ortamlardan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Yeni Nesil Okullarının fiziki arşivine ve/veya sunucularına ve/veya diğer sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda, Okulumuz İlgili Kişileri ve KVK Kurulunu 72 saat içinde bilgilendirir.

6. Bilgi Edinme Hakkınız

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında, Okulumuza başvurarak kişisel verilerinizin,

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme;
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme;
 • Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme;
 • 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 • 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesi kapsamında silinmesi, yok edilmesi ve eksik veya yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinizin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6698 sayılı Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvuruda bulunmak istemeniz halinde, başvurularınızı https://www.yeninesil.k12.tr/kvkk/ilgili-kisi-bilgi-talep-etme-formu.pdf linkindeki KVK Bilgi Talep Etme formu ile

 • Bahçeköy Yeni Mahalle, Hunca Caddesi. No.16/1-2 B Sarıyer İstanbul adresine kimlik teyidinin yapılması için gerekli resmi belgeleri ekleyerek bizzat veya
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza yoluyla ya da ilgili kişi tarafından Okulumuza daha önce bildirilen, Okulumuzun sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@yeninesil.k12.tr adresine iletebilirsiniz.

Okulumuz, 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

İşbu Aydınlatma Metni, değişen şartlara ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Okulumuz tarafından yapılacak güncellemeler internet sitemiz üzerinden bildirilecektir.

Sainte Pulchérie Mezunları Öğretim Eğitim ve Sağlık Vakfı
İlköğretim Okulu İktisadi İşletmesi